Skip to content
Contact |

Voor varen is een goede doorvaarheid van de (hoofd)sloten belangrijk.

Er wordt de laatste jaren steeds meer gevaren in het gebied. Dit levert veel plezier. Echter, het wordt steeds drukker op het water. Dit gaat regelmatig gepaard met hoge snelheden en veel lawaai. Dat is niet alleen gevaarlijk. In de zomermaanden betekent dat in toenemende mate overlast voor de aanwonenden, vaak tot diep in de nacht. Duidelijke regels en stevige handhaving zijn hard nodig. In 2019 en 2020 is er nauwelijks gehandhaafd. De gemeente is nog steeds bezig met een nieuw vaarbeleid. Ook voor dit onderwerp is in 2021 een werkgroep van bewoners samen met andere organisaties opgericht. Zij houden de vinger nauw aan de pols en zullen, zodra de nota verschijnt, reageren op de nota Vaarbeleid.

De gemeente heeft een persbericht uitgebracht over de start van de pilot bootregistratie. Uiteraard ondersteunt de bewonersvereniging de start van de pilot. Bootregistratie is één van de middelen die kan helpen de overlast voor de bewoners zoveel mogelijk te beperken. Wij vinden het erg jammer dat de pilot pas in augustus van start gaat. Er zijn ook nog een aantal onduidelijkheden. Er is niet duidelijk vanaf wanneer de boten verplicht zijn een zichtbaar registratienummer te hebben en vanaf wanneer en op welke wijze er op de registratie gehandhaafd wordt.

Helaas hebben wij vastgesteld dat de handhaving, onafhankelijk van de registratie pilot, de afgelopen weken onvoldoende is. Op elke mooie dag is het weer raak en neemt de overlast in de loop van de middag en avond steeds verder toe. Het begint meestal gezellig druk en eindigt met racende (rubber)bootjes en veel lawaai en harde dreunende muziek vanaf een vlot of rondvarende schepen. De BOA’s zijn dan meestal al naar huis.

Wij hebben de burgemeester en verantwoordelijke wethouder vandaag gevraagd om de onduidelijkheden betreffende de registratie pilot weg te nemen en met onmiddellijke ingang de handhaving te verbeteren. Voor de brief aan de gemeente kunt u op de volgende link klikken: brief gemeente

Wij hebben inmiddels al een reactie van de gemeente ontvangen. Deze reactie van de gemeente zullen wij in de eerstkomende bestuursvergadering bespreken en vaststellen op welke wijze wij gaan reageren. Uiteraard blijven wij de registratiepilot en de wijze van handhaving kritisch volgen. Ons voorstel is om in het najaar het afgelopen vaarseizoen in de werkgroep te evalueren.

Een aantal bewoners rondom de Noorderplas heeft erg veel hinder van luide dreunende muziek op het water. Met name vanaf een aantal vlotten.

De gemeente heeft laten weten dat ingevolge artikel 4.6, lid 1 van de huidige APV is het verboden om buiten een inrichting op een zodanige wijze toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt.  De Boa’s zullen de geluidsoverlast meenemen in hun toezicht-activiteiten.

Lees ook de laatste updates van de werkgroep  ‘Varen

Back To Top