Skip to content
Contact |

Missie

De behartiging van de belangen van de leden behorende tot het werkgebied. De belangenbehartiging richt zich op het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van wonen en recreëren van de leden in het werkgebied en op alle zaken die door het bestuur in overleg met de leden in verband daarmee nodig worden geacht.

Visie

De belangenbehartiging is in ieder geval gericht op:

 • het onderhoud van de sloten en wateren in het werkgebied met het oog op kwaliteit en voldoende diepgang voor de doorvaarbaarheid en bereikbaarheid van de percelen van de leden;
 • de sociale veiligheid binnen het werkgebied;
 • verkeersveiligheid binnen het werkgebied;
 • de kwaliteit van de ruimtelijke inrichting van het werkgebied door of vanwege overheidsinstanties.

Strategie

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 • het invloed uitoefenen op plannen en maatregelen door of vanwege (overheid)instanties binnen of in de nabije omgeving van het werkgebied die gevolgen kunnen hebben voor aspecten van leefbaarheid, veiligheid en milieu of andere daarmee verband houdende belangen van de leden binnen het werkgebied;
 • overleg met de gemeente Langedijk het Hoogheemraadschap (HHNK) en zo nodig met andere (overheid)instanties;
 • in het algemeen invloed uit kunnen oefenen t.a.v. water-, natuur- en recreatiebeheer
 • alle andere wettige middelen.

Beleidsvoorstel jaarplan

De BGO zal zich in het bijzonder richten op:

 • Samenwerking met organisaties die kunnen bijdragen aan het doel van de vereniging
 • Communicatie met en informatie van de leden
 • Namens de leden afspraken maken en optreden als bemiddelaar voor de leden m.b.t. zaken genoemd in de statuten.
 • Zorgen voor naamsbekendheid van de BGO d.m.v. doelgerichte publicaties.
 • Zorgen voor doelgerichte contacten met politieke partijen in de gemeente Langedijk en daarbuiten indien nodig.
 • M.b.t. het toekomstige baggeren door slooteigenaren in het Oosterdel gebied zal de BGO ook niet leden uitnodigen. Dit zal mogelijk zijn na een overeengekomen kostenvereffening.

klik hier voor de statuten.
klik hier voor het huishoudelijk reglement.

Back To Top