Word lid van de Belangenvereniging Groot-Oosterdel (BGO)

In een bijzonder gebied als het Rijk der 1000 Eilanden is een goed functionerende belangenvereniging, gevormd door eigenaren, van grote waarde.
Veiligheid, milieu, waterbeheer, toerisme horen van overheidswege goed geregeld te zijn, en daarbij kan een kritische toezichthouder als de BGO een belangrijke rol spelen. Als bewoner van dit mooie gebied vindt u dit vast en zeker van zeer groot belang.

Als lid van de BGO kunt u meedenken en meepraten over
alle zaken die in ons gebied spelen.


Het lidmaatschap bedraagt slechts € 10,00 per kalenderjaar.De BGO is opgericht in 1997 met als voornaamste doel het waterbeheer door individuele eigenaren te coördineren en collectief met gemeente en hoogheemraadschap te communiceren. Vanaf het begin heeft de BGO zich ingespannen voor de beveiliging en het waterbeheer van ons gebied (inclusief de Achterburggracht). 
Afgelopen maanden heeft de nieuwe legger van het HHNK veel aandacht gevraagd. Vooral de onderhoudsplicht van gemeentelijk water door de aanliggende (particuliere) eigenaar heeft tot veel vragen en bezwaren geleid.
In gesprekken met het HHNK werkt de BGO er aan dat deze oneerlijke onderhoudsplicht wordt geschrapt. Vooruitlopend op het nieuwe baggerplan 2015-2025, is al in juni jl. bij de brug in de Lepelaar gebaggerd (geregeld door SLW).
In het overleg met het HHNK zal de BGO de belangen van zijn leden inbrengen bij het opstellen van het nieuwe baggerplan.

We hebben aansluiting gezocht bij de verenigingen in ons dorp en onderzocht hoe we kunnen samenwerken.

Klik hier voor aanmelden als lid.